Aktualności

Powrót do aktualności

02/09/2021

Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla szkół średnich

Termin składania wniosków do 30.09.2021r. – po tym czasie link będzie nieaktywny i nie będzie możliwości złożenia wniosku

Uwaga! Rozpatrzeniu będą podlegać tylko wnioski prawidłowo wypełnione i poparte wymaganą dokumentacją, w szczególności w postaci oświadczeń i zaświadczeń wskazanych w pliku „Wykaz wymaganych dokumentów” w Sekcji „Dokumenty/Dokumenty stypendysty”

Ważne!

Aby usprawnić proces uzyskiwania zaświadczeń o dochodach – pracownicy spółek Grupy Żywiec wypełniają oświadczenie upoważniające pracodawcę do przekazania informacji o dochodach bezpośrednio do Fundacji, które znajduje się na Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którą należy dołączyć do składanych dokumentów.

Powrót do aktualności
Powrót do aktualności

03/03/2021

Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla szkół wyższych

Termin składania wniosków: 03.03.2021r. do 31.03.2021r. – po tym czasie link będzie nieaktywny i nie będzie możliwości złożenia wniosku

Uwaga! Rozpatrzeniu będą podlegać tylko wnioski prawidłowo wypełnione i poparte wymaganą dokumentacją, w szczególności w postaci oświadczeń i zaświadczeń wskazanych w pliku „Wykaz wymaganych dokumentów” w Sekcji „Dokumenty/Dokumenty stypendysty”

Ważne!

Aby usprawnić proces uzyskiwania zaświadczeń o dochodach – pracownicy spółek Grupy Żywiec wypełniają oświadczenie upoważniające pracodawcę do przekazania informacji o dochodach bezpośrednio do Fundacji, które znajduje się na Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którą należy dołączyć do składanych dokumentów.

Powrót do aktualności
Powrót do aktualności

03/02/2021

Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla szkół średnich

Termin składania wniosków: 03.02.2021 do 28.02.2021r. – po tym czasie link będzie nieaktywny i nie będzie możliwości złożenia wniosku

Uwaga! Rozpatrzeniu będą podlegać tylko wnioski prawidłowo wypełnione i poparte wymaganą dokumentacją, w szczególności w postaci oświadczeń i zaświadczeń wskazanych w pliku „Wykaz wymaganych dokumentów” w Sekcji „Dokumenty/Dokumenty stypendysty”

Ważne!

Aby usprawnić proces uzyskiwania zaświadczeń o dochodach – pracownicy spółek Grupy Żywiec wypełniają oświadczenie upoważniające pracodawcę do przekazania informacji o dochodach bezpośrednio do Fundacji, które znajduje się na Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którą należy dołączyć do składanych dokumentów.

Powrót do aktualności
Powrót do aktualności

01/10/2020

Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla szkół wyższych

Termin składania wniosków: 01.10.2020r. do 31.10.2020r. – po tym czasie link będzie nieaktywny i nie będzie możliwości złożenia wniosku

Uwaga! Rozpatrzeniu będą podlegać tylko wnioski prawidłowo wypełnione i poparte wymaganą dokumentacją, w szczególności w postaci oświadczeń i zaświadczeń wskazanych w pliku „Wykaz wymaganych dokumentów” w Sekcji „Dokumenty/Dokumenty stypendysty”

Ważne!

Aby usprawnić proces uzyskiwania zaświadczeń o dochodach – pracownicy spółek Grupy Żywiec wypełniają oświadczenie upoważniające pracodawcę do przekazania informacji o dochodach bezpośrednio do Fundacji, które znajduje się na Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którą należy dołączyć do składanych dokumentów.

Powrót do aktualności
Powrót do aktualności

02/09/2020

Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla uczniów szkół średnich

Termin składania wniosków: 02.09.2020r. do 30.09.2020r. – po tym czasie link będzie nieaktywny i nie będzie możliwości złożenia wniosku

Uwaga! Rozpatrzeniu będą podlegać tylko wnioski prawidłowo wypełnione i poparte wymaganą dokumentacją, w szczególności w postaci oświadczeń i zaświadczeń wskazanych w pliku „Wykaz wymaganych dokumentów” w Sekcji „Dokumenty/Dokumenty stypendysty”

Powrót do aktualności

O Fundacji

Fundacja Rozwoju Przyszłości powstała we wrześniu 2012 roku i została ustanowiona w celu wspierania rozwoju utalentowanych dzieci pracowników Żywiec Sprzedaż
i Dystrybucja Sp. z o.o.

W dniu 12 marca 2014 Sąd Rejestrowy w Bielsku – Białej zarejestrował zmianę Statutu Fundacji, pozwalającą na formalne objęcie programem stypendialnym również dzieci pracowników Grupy Żywiec S.A..

Fundacja realizuje swoje cele poprzez tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania
oraz programom promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży.

O wsparcie Fundacji mogą ubiegać się dzieci pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Grupy Żywiec S.A., a na zasadzie kontynuacji wypłacanego już stypendium także Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o., Centrum Finansowo-Księgowego Sp. z o.o., Trans-Trade Żywiec Sp. z o.o., oraz Distribev Sp. z o.o., będące uczniami szkół średnich lub/i studentami studiów wyższych i osiągające dobre wyniki w nauce. Warunkiem jest, by w momencie składania pierwszej aplikacji o stypendium, przynajmniej jeden z rodziców dziecka pracował w jednej z w/w Spółek przez okres co najmniej 15 miesięcy, a aplikujące dziecko nie miało ukończonych 26 lat.

Jako dobre wyniki w nauce rozumiane są:
- średnia ocen powyżej 4,0 dla uczniów szkół średnich,
- średnia ocen powyżej 3,8 dla studentów, przy czym każdy następny semestr musi oznaczać poprawę wyników, aby możliwe było utrzymanie stypendium. Po każdym semestrze Komisja Stypendialna będzie potwierdzać zasadność stosowania tego „progu”.

Uwaga: Wsparcie kontynuowane będzie do czasu spełniania kryteriów ocen nawet w przypadku, jeżeli rodzic dziecka w tym czasie przestał pracować w jednej z w/w Spółek.
Wsparcie Fundacji będzie udzielane w formie stypendium naukowego. Decyzja o przyznaniu stypendium będzie podejmowana przez Komisję Stypendialną złożoną z przedstawicieli Pracodawcy i MKZ NSZZ Solidarność oraz ekspertów zewnętrznych z organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.
Wysokość przyznawanych stypendiów uzależniona jest od średniej ocen oraz średniej dochodów na członka rodziny. Wysokość kwot stypendiów po każdym semestrze może ulec zmianie w zależności od ilości osób wchodzących do programu oraz od ilości osób spełniających kryteria w poszczególnych kategoriach.
Stypendia przyznawane są dwa razy w roku – na semestr zimowy, wówczas wnioski przyjmowane są w okresie wrzesień / październik oraz na semestr letni, wówczas wnioski przyjmowane są w okresie luty / marzec. Dzieciom ze szkół średnich stypendia będą wypłacane w okresach 5-cio miesięcznych (wrzesień - styczeń oraz luty - czerwiec). W przypadku studentów stypendia będą wypłacane przez 5 miesięcy na semestr zimowy (październik - luty) oraz przez 4 miesiące na semestr letni (marzec-czerwiec). Podstawą do wypłacenia stypendium na kolejny semestr jest średnia ocen z semestru poprzedniego. Każdorazowo wypłata stypendium nastąpi do 20-tego dnia każdego miesiąca na wskazane we wniosku konto bankowe.
Dariusz Ryciak, Łukasz Świątkowski, Adam Baranowski, Barbara Bzowska, Krzysztof Jasek.

Prezesem Fundacji Rozwoju Przyszłości jest Mariusz Jopek.

Jak aplikować

Termin składania wniosków dla szkół średnich i wymaganych dokumentów to 30.09.2021r.

Kontakt

  Wyślij wiadomość

  [recaptcha size:normal class:captcha]

  * Wszystkie pola są obowiązkowe

  Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy www


  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Czy mogę złożyć wniosek o stypendium po dłuższej przerwie?

  Tak, dodatkowo należy dołączyć wyjaśnienia co było powodem przerwy. Wniosek w takiej sytuacji zostanie rozpatrzony indywidualnie.

  Czy umowę o stypendium mogę przesłać mailowo?

  Nie, umowę o stypendium należy wysłać w dwóch oryginalnych egzemplarzach z Twoim podpisem pocztą tradycyjną na adres Fundacji. Nie przyjmujemy kopii umów o stypendium.

  Czy wszystkie dokumenty muszę przesłać pocztą tradycyjną?

  Nie, jednak wyjątek stanowi umowa o stypendium, którą należy wysłać pocztą tradycyjną, ale tylko wtedy, gdy otrzymasz informację o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku o przyznanie stypendium.

  Na co mogę przeznaczyć otrzymane stypendium?

  Stypendium powinno być przeznaczone na wszelkie wydatki bezpośrednio związane z pobieraną nauką, np. podręczniki, pomoce naukowe, laptop i oprogramowanie, kursy językowe i korepetycje, czesne, bilety miesięczne, zakwaterowanie.

  W zeszłym semestrze wysyłałem/am już umowę stypendialną – czy w tym też muszę?

  Umowa stypendialna jest zawierana na okres jednego semestru. Jeśli zostało Ci przyznane stypendium na kolejny semestr, należy przesłać nowe dwa oryginalnie wypełnione i podpisane egzemplarze umowy – po podpisaniu przez Prezes Fundacji jeden zostanie u nas w dokumentacji, drugi odeślemy na Twój adres korespondencyjny.

  W tym miesiącu moje stypendium jest niższe niż w poprzednim – dlaczego?

  Stypendium z naszej Fundacji podlega opodatkowaniu – po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, wynoszącej w roku kalendarzowym 3800 zł automatycznie potrącana jest zaliczka w wysokości 17% od nadwyżki ponad 3800 zł.

  Aplikuję po raz kolejny – czy wszystkie dokumenty muszę wysyłać ponownie?

  Tak, za każdym razem należy dostarczyć do Fundacji wymagany w danym semestrze komplet dokumentów.

  Mój rodzic przestał pracować w Grupie Żywiec – czy mogę dalej aplikować o stypendium?

  Jak najbardziej. Jeśli jesteś naszym stypendystą, możesz aplikować o stypendium do końca swojej edukacji, tak długo, jak osiągasz dobre wyniki w nauce i nie masz ukończonych 26 lat, nawet jeśli rodzic przestał pracować w Grupie Żywiec.

  Zmienił się mój numer konta bankowego – czy wszystkie dokumenty muszę przesyłać ponownie?

  Nie, wystarczy, że poinformujesz nas o tym w formie pisemnej – przesyłając mailowo lub listownie nowy numer konta.

  Czy wszystkie dokumenty muszę przesłać pocztą tradycyjną?

  Nie, jednak wyjątek stanowi umowa o stypendium, którą należy wysłać pocztą tradycyjną, ale tylko wtedy, gdy otrzymasz informację o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku o przyznanie stypendium.