FAQ

Czy mogę złożyć wniosek o stypendium po dłuższej przerwie?

Tak, dodatkowo należy dołączyć wyjaśnienia co było powodem przerwy. Wniosek w takiej sytuacji zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Czy umowę o stypendium mogę przesłać mailowo?

Nie, umowę o stypendium należy wysłać w dwóch oryginalnych egzemplarzach z Twoim podpisem pocztą tradycyjną na adres Fundacji. Nie przyjmujemy kopii umów o stypendium.

Czy wszystkie dokumenty muszę przesłać pocztą tradycyjną?

Nie, jednak wyjątek stanowi umowa o stypendium, którą należy wysłać pocztą tradycyjną, ale tylko wtedy, gdy otrzymasz informację o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku o przyznanie stypendium.

Na co mogę przeznaczyć otrzymane stypendium?

Stypendium powinno być przeznaczone na wszelkie wydatki bezpośrednio związane z pobieraną nauką, np. podręczniki, pomoce naukowe, laptop i oprogramowanie, kursy językowe i korepetycje, czesne, bilety miesięczne, zakwaterowanie.

W zeszłym semestrze wysyłałem/am już umowę stypendialną – czy w tym też muszę?

Umowa stypendialna jest zawierana na okres jednego semestru. Jeśli zostało Ci przyznane stypendium na kolejny semestr, należy przesłać nowe dwa oryginalnie wypełnione i podpisane egzemplarze umowy – po podpisaniu przez Prezes Fundacji jeden zostanie u nas w dokumentacji, drugi odeślemy na Twój adres korespondencyjny.

W tym miesiącu moje stypendium jest niższe niż w poprzednim – dlaczego?

Stypendium z naszej Fundacji podlega opodatkowaniu – po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, wynoszącej w roku kalendarzowym 3800 zł automatycznie potrącana jest zaliczka w wysokości 17% od nadwyżki ponad 3800 zł.

Aplikuję po raz kolejny – czy wszystkie dokumenty muszę wysyłać ponownie?

Tak, za każdym razem należy dostarczyć do Fundacji wymagany w danym semestrze komplet dokumentów.

Mój rodzic przestał pracować w Grupie Żywiec – czy mogę dalej aplikować o stypendium?

Jak najbardziej. Jeśli jesteś naszym stypendystą, możesz aplikować o stypendium do końca swojej edukacji, tak długo, jak osiągasz dobre wyniki w nauce i nie masz ukończonych 26 lat, nawet jeśli rodzic przestał pracować w Grupie Żywiec.

Zmienił się mój numer konta bankowego – czy wszystkie dokumenty muszę przesyłać ponownie?

Nie, wystarczy, że poinformujesz nas o tym w formie pisemnej – przesyłając mailowo lub listownie nowy numer konta.

Czy wszystkie dokumenty muszę przesłać pocztą tradycyjną?

Nie, jednak wyjątek stanowi umowa o stypendium, którą należy wysłać pocztą tradycyjną, ale tylko wtedy, gdy otrzymasz informację o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku o przyznanie stypendium.